«Én dårlig barnehage er én for mye, uansett hvem som eier den»

«Én dårlig barnehage er én for mye, uansett hvem som eier den»

På et innholdsrikt møte tirsdag, diskuterte styret i PBL blant annet aktuelle politiske saker, kompetanseutviklingsmidler, kommende tariff-forhandlinger og utlysning av direktørstillingen i PBL.

Publisert:

Styret vedtok en kravprofil for ansettelse av ny administrerende direktør i PBL, samt en plan for utlysning av stillingen. Stillingen som administrerende direktør i PBL lyses dermed nå ut.

Debatt på Stortinget

Samtidig som PBL avholdt styremøte i Oslo tirsdag 13. februar, var det debatt på Stortinget om representantforslag om profittfrie barnehager fra tre SV-representanter.

En rekke forslag var oppe til votering tirsdag kveld, kun to av forslagene fikk flertall:

  • «Stortinget ber regjeringen legge frem lovforslag som gjør det mulig å skille mellom ideelle- og kommersielle private barnehager, samt utrede om det ved et slikt skille kan være behov for en ny organisasjonsform for å drive ideelle barnehager.»
  • «Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan det kan sikres at private barnehager har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår minst på linje med ansatte i offentlige barnehager, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Begge forslagene ble vedtatt mot stemmene fra representantene fra regjeringspartiene.

Kvaliteten viktigst

– Styret i PBL er opptatt av at alle barnehager, uavhengig av driftsform, må måles på kvaliteten på det tilbudet de leverer. Det er kvaliteten på tilbudet som er viktig, ikke hvilken selskapsform barnehagen har valgt. Det finnes så vidt vi vet ingen dokumentasjon på at den ene driftsformer gir bedre barnehager enn en annen og derfor mener vi det er feil spor å skille mellom ulike typer private barnehager, sier Eirik Husby.

– Én dårlig barnehage er én for mye, uansett om den er eid av en kommune eller den ene eller andre private eieren. Private barnehager bidrar med innovasjon, utvikling og veldig mange ulike og spennende tilbud.

I tillegg er det dokumentert at private barnehager årlig sparer samfunnet for 2 milliarder kroner. Dette må vi utvikle og i det arbeidet trenger vi alle gode krefter, både fra kommunene og alle typer private drivere.

Flere viktige og spennende saker

Blant de andre sakene som styret diskuterte og behandlet tirsdag, var: 

  • Arbeidet for å sikre best mulig utnyttelse av kompetanseutviklingsmidlene i sektoren.
  • Hovedforhandlingene ved tariffoppgjøret 2018
  • PBLs medlemsundersøkelse om konsekvensene av skjerpet pedagognorm og antatt ny bemanningsnorm.
  • Kåring av Årets barnehage 2018
  • Evaluering av politisk seminar som PBL arrangerte sammen med KS 12. februar.

– Det skjer mye spennende og viktig i barnehagesektoren for tiden. Det preger også arbeidet til styret i PBL og det møtet vi har hatt i dag, forteller styreleder Eirik Husby – og legger til:

– Arbeidet med tildeling av kompetansemidler er én viktig sak. For PBL er det viktig å bidra til at hele sektoren får best mulig utbytte av midlene, som nå utgjør over 400 millioner kroner, og at private barnehager får sin rettmessige andel. Vi må kunne vise til at midlene gir effekt i form av et bedre og jevnere tilbud til barna i barnehagene. Og det skal PBL bidra til at vi får til.