Se alle dine fordeler som medlem i PBL

Klar for å hjelpe deg. PBLs Arbeidsgiveravdeling er aldri mer enn en telefon unna for å bistå medlemsbarnehagene.

Se alle dine fordeler som medlem i PBL

Som medlem i PBL er du ikke bare en del av et viktig felleskap for å sikre gode private barnehager i Norge. Du som barnehageleder kan føle deg trygg på at du ikke står alene i en vanskelig sak. Vi er her for å hjelpe deg uansett hvilke utfordringer du skulle støte på.

Publisert:

Å være leder i en barnehage kan oppleves som ensomt – og i mange tilfeller krevende. Kanskje har du ingen andre å lene deg mot i vanskelige personalsaker. I tillegg kan det være utfordrende å kjenne til alle regelverk knyttet til tilskudd og refusjonsordninger eller vite hva du må huske på ved ansettelse av nye medarbeidere eller hvordan du skal gå frem i en nedbemanningsprosess i barnehagen.

PBLs medlemsmasse omfatter det store flertallet av private barnehager i Norge, og sammen utgjør vi en sterk og viktig stemme for private barnehager.

Som medlem i PBL får din barnehage tilgang til hjelp og rådgiving på en lang rekke områder som drift av barnehagen, arbeidsgiverrollen, juridisk bistand, barnehagefaglige spørsmål, kontroll av tilskudd og krisekommunikasjon.

Medlemsrådgiving

Som daglig leder i barnehagen har du mange oppgaver som må utføres, ut over det å være en fagperson, alt fra sykefravær og ferie til økonomi og tilskudd kan nevnes. I tillegg er det mange regler du må forholde deg til knyttet til barnehagedriften, samt tariffavtalen og arbeidsmiljøloven.

Våre rådgivere er kun en telefon unna og har mange års erfaring i å besvare alle mulige typer spørsmål fra medlemsbarnehagene og forsøker å gi deg den hjelpen du trenger – når du trenger den. For oss er ingen spørsmål for dumme eller vanskelige. Vårt mål er å gi deg og din barnehage gode, korrekte og raske svar. I tillegg er det mange som benytter seg av rådgiverne som sparringspartnere når de skal ta en avgjørelse – som medlem i PBL skal du slippe å stå alene.  

Juridisk rådgiving

Den daglige barnehagedriften kan også by på mer utfordrende oppgaver, som til syvende og sist kan gjøre at du trenger juridisk bistand. Dette kan for eksempel være behov for nedbemanning eller oppsigelser eller saker knyttet til tilskudd og økonomi. Våre advokater har bred erfaring med alle typer spørsmål knyttet til barnehagedrift og i medlemskapet er fem timer juridisk bistand per sak fra PBL inkludert. 

Økonomisk rådgiving

For mange private barnehager er den økonomiske situasjonen svært krevende for tiden. Pensjonspåslaget er redusert i tilskuddsordningen til alle barnehager, uten at dette bygger på en grundig gjennomgang av treffsikkerheten i finansieringssystemet som helhet. Bemanningsnormen som ikke ble finansiert de to første årene har vært utfordrende å innfri. Mange kommuner effektiviserer driften som gir lavere tilskudd til de private barnehagene. I tillegg er det overkapasitet i mange kommuner som gjør det vanskelig å fylle opp plassene. Da er det godt å kunne sparre med en av våre økonomiske rådgivere, som kan hjelpe deg å se mulighetene dersom alt ser svart ut. Tilbudet om økonomisk rådgiving er gratis for medlemsbarnehagene og det er ikke alltid så mange grep som må gjøres før minus blir til pluss.

Forsikring og pensjon

Alle medlemsbarnehager med PBLs tariffavtale har automatisk yrkesskade- og gruppelivsforsikring, og tilgang til psykologisk førstehjelp ved uforutsette hendelser. I tillegg tilbyr Storebrand rabatterte priser på forsikringer til ansatte i PBLs medlemsbarnehager.

Alle medlemsbarnehager som har tariff gjennom PBL er også omfattet av barnehagepensjon som trådte i kraft 1. januar 2020.

Barnehagepensjon er en tjenestepensjonsordning basert på et innskuddsbasert opptjeningssystem med opptjening for alle år i arbeid, og som har en livsvarig og kjønnsnøytral pensjonsutbetaling. Ordningen henter elementer fra både innskuddspensjon og ytelsespensjon og kalles derfor en hybridpensjon.

Kontroll av tilskudd

Ett av de områdene vi ser mange medlemsbarnehager trenger hjelp til, er beregning av tilskudd. Dessverre gjøres det mange feil ute i kommunene når satsene for tilskudd skal beregnes. PBLs kontroll med kommunenes tilskuddsberegning fører hvert år til at betydelige beløp som barnehagene har rettmessig krav på, kommer dit de skal. De siste tre årene har PBLs gjennomgang avdekket feilberegninger i kommunene på rundt 300 millioner kroner. Dersom du ønsker at våre økonomer skal se på satsene i din kommune, er det bare å ta kontakt med oss.

Krisekommunikasjon og mediehåndtering

En krise oppstår ofte brått og uventet og for mange kan det oppleves som ekstra utfordrende å stå alene i en vanskelig og krevende situasjon. En krisesak kan være alt fra alvorlig sykdom og dødsfall til hendelser i barnehagen som for eksempel at et barn forsvinner eller at barnehagen blir utsatt for negativ i kritikk i media. PBL har et eget kriseteam som står klar for å hjelpe deg uansett hvilken krise du står i. Vårt team har mange års erfaring med krisehjelp og kan være din trygge støtte for å komme best mulig ut av en vanskelig situasjon.

Nettverk i PBL

Mange barnehageledere og eiere kan kjenne på følelsen av å sitte alene med ansvaret og oppgavene ute i barnehagene. De savner et forum med likesinnede som de kan «kaste ball» med. PBL tilbyr nettverk både for eiere og ledere med faste samlinger fire ganger i året. Her møtes deltakerne for å diskutere vanskelige og utfordrende saker, få gode tips og råd fra andre nettverksdeltakere og ikke minst stifte nye bekjentskaper som kan være gode å ta med seg videre på veien. Som medlem i PBL koster det deg ingen ting å være med i PBL Ledernettverk og PBL Eiernettverk annet enn deltakelse på fysiske samlinger.

Landsmøtet

PBL har jobbet for medlemsbarnehagenes beste siden forbundet ble stiftet i 1993. Landsmøtet i PBL er en viktig møteplass for alle som er opptatt av fremtiden til PBL og private barnehager. PBLs landsmøte arrangeres annet hvert år, og medlemsbarnehagene oppfordres sterkt til å delta – for å bruke sin stemme og dermed være med på å stake ut kursen for hva PBL skal jobbe for i landsmøteperioden.

PBL Lokallag

Er det flere private barnehager i din kommune som er medlem i PBL? Har dere et ønske om å stå sterkere sammen og få til et enda bedre samarbeid med kommunen? Da kan ett av tiltakene være å gå sammen og etablere et lokallag i PBL.

Ved å stifte lokallag i PBL får dere et formalisert samarbeid mellom barnehagene. Sammen kan dere være en sterk stemme i utformingen av barnehagepolitikken lokalt og jobbe løsningsorientert for å sikre et godt samarbeid med kommunen. Sjekk ut om det finnes et lokallag i din kommune her eller ta kontakt med oss om du kunne tenke deg å være med på å opprette et lokallag.