Få et trygt og godt verneombud i barnehagen

Trygg i rollen. Erling Ryeng har fått satt seg grundig inn i rollen som verneombud og føler seg trygg på den viktige oppgaven han er tildelt i barnehagen.

Trygg i rollen. Erling Ryeng har fått satt seg grundig inn i rollen som verneombud og føler seg trygg på den viktige oppgaven han er tildelt i barnehagen.

Få et trygt og godt verneombud i barnehagen

Verneombudet har en viktig rolle og oppgave i arbeidet med å ivareta sikkerheten og et godt arbeidsmiljø for hele barnehagen. Erling Ryeng er en av de som med god opplæring føler seg godt rustet til oppgaven.

Publisert:

Denne artikkelen ble første gang sendt ut som nyhetsbrev til kundene i PBL Bedriftshelsetjeneste i februar i år. 

Verneombudet er en lovpålagt oppgave i barnehager med ti ansatte eller mer. Loven sier videre at i små barnehager kan partene skriftlig inngå avtale om annen ordning enn verneombud. Verneombudets rolle er å ivareta alle medarbeidernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Det betyr at du som er verneombud også i enkelte saker skal ivareta daglig leder.

Dele erfaringer og lære av hverandre

For å ivareta verneombudene og sikre at de er trygge på rollen sin har PBL Bedriftshelsetjeneste satt opp flere verneombudssamlinger i 2019. Målet med disse samlingene er at verneombudene i regionen kan få en fagdag sammen, treffe andre i samme rolle, dele erfaringer og diskuterer saker.  

– Vi gjennomførte verneombudssamlinger i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo første gang i 2018, og erfarer at det er en kjempeflott arena for verneombudene. Det er et verv de er valgt til av hele ansattgruppen, og som de ofte er alene om å utøve i barnehagen. Større barnehager med flere enheter anbefales å velge flere verneombud for å sikre grundig ivaretakelse av HMS-arbeidet på arbeidsplassen, sier HMS-rådgiver Lise Marie Grøttland Brox i PBL Bedriftshelsetjeneste.   

HMS-rådgiver Lise Marie Grøtland Brox i PBL Bedriftshelsetjeneste
HMS-rådgiver Lise Marie Grøtland Brox i PBL Bedriftshelsetjeneste

Verneombudet ivaretar både fysiske og psykiske arbeidsmiljøfaktorer – noe som både omfatter arbeidsmiljøet for de ansatte og daglig leder.

– De skal med andre ord være nøytrale etter beste evne, og da er det fint med slike arenaer som verneombudssamlinger, hvor de kan treffe kolleger og både dele gode tips til hvordan de kan utøve rollen sin best mulig og lære av hverandre, sier Brox.   

Trygg i rollen

En av de som har deltatt på verneombudssamling er Erling Ryeng fra Maurtua barnehage i Kristiansand. Ryeng har mange år bak seg som barne- og ungdomsarbeider i barnehage, men er fersk som verneombud. Men med en grundig og god opplæring føler seg trygg på oppgaven han er tildelt.  

– Jeg har alltid hatt interesse for å jobbe med arbeidsmiljøet og HMS, men var opptatt av at jeg ville ha noen år med erfaring i barnehagen før jeg tok på meg oppgaven. I august i fjor overtok jeg og fikk en grundig og god opplæring gjennom både verneombudssamling og HMS-kurs. For meg har god opplæring vært kjempeviktig, sier Ryeng.  

På HMS-kurset deltok både Ryeng og daglig leder i Maurtua barnehage. På verneombudssamlingen reiste han alene.

– Selv om jeg samarbeider tett med daglig leder, er det er veldig bra at det finnes en arena som kun er tiltenkt oss som er verneombud, hvor vi kan utveksle erfaringer. Jeg fikk mye bra innhold med meg videre i mitt arbeid på denne samlingen.

Etter en hektisk høst og vinter har Erling Ryeng kommet seg godt i gang med arbeidet som verneombud.  

– Jeg føler meg trygg på rollen etter å ha vært på samling og kurs. Så har jeg i ettertid brukt tid på å sette meg godt inn i arbeidet. Vi bruker PBL Mentor HMS og det har vært til god hjelp for å få en oversikt. Her ligger alt av oppgaver lett tilgjengelig, sier han.

Gode tilbakemeldinger

Lise Marie Grøttland Brox forteller at deltakerne på lik linje med Ryeng har gitt veldig gode tilbakemeldinger på samlingene som har vært gjennomført. Derfor setter de nå opp fem nye samlinger i følgende byer denne våren:

HMS-kurs for verneombud

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. PBL bedriftshelsetjeneste setter jevnlig opp HMS-kurs for verneombud og daglig ledersom tilfredsstiller lovkravet.

Dette kurset er spesielt rettet mot barnehagesektoren, og temaene som gjennomgås er tilpasset barnehagenes arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjenesten bruker sin erfaring fra arbeid ute og sammen med barnehagene, for å sikre at det som presenteres på kurset gjenspeiler barnehagehverdagen. På kurset gjennomgår deltakerne et omfattende program med blant annet følgende tema:

  • HMS-lovgivningen
  • Systematisk HMS-arbeid/Internkontroll
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Ergonomisk arbeidsmiljø
  • Sykefravær/Nærværsarbeid
  • Rus og avhengighet/AKAN
  • Fysisk arbeidsmiljø/inneklima, kjemikalier og støy

Erling RyengViktig arbeidsredskap. Etter en hektisk høst og vinter har Erling Ryeng kommet seg godt i gang med arbeidet som verneombud og bruker blant PBL Mentor HMS som et viktig arbeidsredskap.