Har utarbeidet veileder for nyutdannede barnehagelærere

Har utarbeidet veileder for nyutdannede barnehagelærere

Alle nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole skal få en god overgang fra utdanning til jobb. Nå kommer anbefalinger om hvordan god veiledning bør gjennomføres.

Publisert:

Anbefalingene er utformet av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med PBL og en rekke organisasjoner for barnehage, skole og høyere utdanning.

Anbefalingene er en del av de nasjonale rammene for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. Det skal også lages en skriftlig faglig veileder om hvordan gode veiledningsordninger kan utformes og gjennomføres lokalt, samt rammer for gode utdanningstilbud for veiledere. Utdanningsdirektoratet har fått ansvaret for å utvikle disse.

Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole.pdf

– Selv om man har studert og forberedt seg, kan overgangen fra studier til hverdagen i en barnehage eller i et klasserom være stor. Trygge og gode lærere er det viktigste vi kan gi barna og elevene. Det er derfor viktig med god veiledning. Denne enigheten er et viktig steg på veien. Den forteller hvilke ambisjoner vi har for hvordan veiledningen skal gjennomføres, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Barnehagens ansvar

Barnehagene har ansvaret for å ivareta de nyutdannede nytilsatte barnehagelærerne. Nasjonale myndigheter skal sammen med de andre involverte aktørene støtte opp om ansvaret eierne og lederne i barnehagene har, slik at de tilrettelegger for og iverksetter veiledning av nyutdannede nytilsatte barnehagelærere i tråd med prinsippene i dokumentet.

Prinsippene og forpliktelsene gjelder i tre år og skal styrke arbeidet med å sikre alle god veiledning. De skal evalueres og følges opp i politisk dialog underveis i perioden.

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, er klar på at det er viktig at barnehagene prioriterer en god start for nyutdannede barnehagelærere.   

– Alle barn i alle barnehager må møtes av kompetente ansatte som ser og forstår hvert enkelt barn. Engasjerte og faglig kompetente arbeidstakere er avgjørende for kvaliteten i den enkelte barnehage. For å sikre god kvalitet i alle barnehager, er det viktig at nyutdannede får en best mulig start på sin yrkeskarriere i barnehagen, blant annet gjennom god veiledning. Det ønsker vi å bidra til, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Bakgrunn for veilederen:

  • I en evaluering fra 2016 oppgir fire av ti nyutdannede nytilsatte lærere at de ikke mottar veiledning.
  • Stortinget har bedt regjeringen i samarbeid med partene å utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.
  • De nasjonale rammene er forankret i Lærerutdanning 2025 – Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene.
  • Kunnskapsdepartementet lanserer nå prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole, som uttrykker ambisjoner for hvordan veiledningen skal gjennomføres.
  • Dokumentet er en enighet som har blitt utviklet i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, KS, PBL, organisasjonene for friskolene, Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og UHR.
  • Prinsippene og forpliktelsene skal gjelde i tre år, og er ett av tre elementer i de nasjonale rammene for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. De to andre elementene er en skriftlig faglig veileder og et utdanningstilbud for veiledere. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utvikle disse elementene.