Slik har Stine Sofie Barnehagepakke fungert i pilotbarnehagene: ‒ Bedre rustet til å håndtere bekymringer

Slik har Stine Sofie Barnehagepakke fungert i pilotbarnehagene: ‒ Bedre rustet til å håndtere bekymringer

Evalueringen av opplæringsprogrammet Stine Sofie Barnehagepakke, som er første del av Barnas verneombud-satsingen, viser at deltakerne ble bedre rustet til å avdekke og håndtere bekymringer i barnehagene. I Bodø har barnevernet hatt en tredobling i antall bekymringsmeldinger fra barnehagene.

Publisert:

Evalueringen av piloten er nylig ferdigstilt av konsulentselskapet PWC og ble offentliggjort i et digitalt seminar om sårbare barn mandag 10. mai. I 2020 ble Stine Sofie Barnehagepakke pilotert i 280 barnehager i Bodø, Asker, Oslo, Viken og Agder, i samarbeid med PBLs satsing Barnas verneombud.

Se seminaret i opptak her. 

– Evalueringen forteller oss at de barnehageansattes evne til å avdekke og følge opp dersom de er bekymret for et barn i barnehagen, har blitt styrket etter deltakelsen. Programmet har også bidratt til at de ansatte har i økende grad blitt bevisste sitt ansvar for å avdekke og håndtere bekymring, forteller Ole Morten G. Mouridsen, fagrådgiver i Stine Sofies Stiftelse og pedagog i Stine Sofie Barnehagepakke.

Økning i Bodø

I Bodø kommune deltok alle barnehagene og har fått den samme kompetansehevingen, i tillegg var barnehagemyndigheten en aktiv pådriver i dette arbeidet. I de andre pilot-kommunene var det påmelding etter først til mølla-prinsippet og langt fra alle barnehagene i en kommune deltok. 

Se innslaget i Dagsrevyen fra satsingen i Bodø. 

‒ Barnevernet i Bodø har mottatt en tredobling i antall meldinger fra barnehagene. 75 prosent av disse gjelder vold og overgrep mot barn. Det har også vært en økning i antall henvendelser fra barnehagene på vakttelefonen. Alle bekymringsmeldingene som kom fra barnehagene i 2020 var reelle. Med noen få unntak der barn/familie har flyttet til annen kommune, har alle meldingene blitt fulgt opp av barneverntjenesten, sier Ole Morten G. Mouridsen.

BVO Bodø beskjært.jpg

I januar 2020 deltok samtlige barnehager i Bodø på den første samlingen med Stine Sofie Barnehagepakke. 

I evalueringen forteller barnevernstjenesten også at de har opplevd en endret og forbedret praksis for bekymringsmeldinger fra barnehagene side.

‒ Bekymringen kommer oftere tydeligere frem i meldinger hvor barnehagene har drøftet bekymringen med barneverntjenesten i forkant av melding. Barneverntjenesten får da mulighet til å veilede på hva det er spesielt viktig at de barnehageansatte ser etter og eventuelt dokumentere, sier Mouridsen.

I samme evaluering sier barnevernet også at de opplever at daglig ledere og styrere tar et større ansvar ved for eksempel selv å komme med forslag om at de vil være med i møte foreldre etter at de har deltatt på samlingene.

‒ I evalueringen kommer det også frem at trenden med økende antall bekymringsmeldinger, og drøftinger med barneverntjenesten fortsetter i 2021, forteller Mouridsen.

Ole Morten og Harald beskjært!.jpg

Foredragsholderne Harald Dean og Ole Morten G. Mouridsen fra Stine Sofies Stiftelse har vært med på alle samlingene i Bodø. 

 Mer bevisste rollen

Stine Sofie Barnehagepakke er et praksisnært undervisningsopplegget som skal styrke de ansattes evne til å avdekke, og ikke minst handle, ved bekymring om vold og overgrep mot barn i barnehager.  Det er bygget opp rundt fem elementer som påvirker hvordan man avdekker og handler ved bekymring for et barn.

 • Kunnskap om tematikken
 • Personlige faktorer
 • Tro på systemet
 • Organisasjonskultur
 • Verdisyn rundt barn.

Resultatene av evalueringen viser at deltakerne generelt har blitt mer bevisste på alle fem elementene – uavhengig av hvilken rolle de har i barnehagene:

 • Styrere, og de med særlig stillinger for å følge opp sårbare barn i barnehagen (BVO-er), har særlig blitt mer bevisste personlige faktorer, kunnskap og organisasjonskultur
 • Assistenter/pedagogiske medarbeidere har blitt særlig mer bevisste på kunnskap og personlige faktorer
 • Fagarbeidere har blitt særlig mer bevisste på personlige faktorer og kunnskap

I tillegg viser evalueringen at det har blitt økt bevissthet om egen rolle gjennom deltakelsen. De ansatte har fått større forståelse av hva som ligger i rollen som barnehageansatt når det gjelder håndtering av bekymring i barnehagen,

– Dette gjelder ikke bare med hensyn til å avdekke bekymringsverdige forhold, men også å ta opp og drøfte bekymring tidlig for å forebygge fremtidige hendelser, sier han.

Større åpenhet

Evalueringen viser også at tiltaket har bidratt til at det har blitt en lavere terskel for å ta opp og drøfte bekymring i barnehagene.

‒ Et fellestrekk på tvers av stillingsnivå er at deltakerne føler seg bedre rustet til å stå i, og håndtere bekymring etter deltakelse i Stine Sofie Barnehagepakke. De peker på at de skal stole på egen magefølelse, og eventuelt sende melding til barnevernet en gang for mye heller enn en gang for lite, sier Ole Morten.

Regelmessige kompetansepåfyll

Samlet viser deltakernes tilbakemeldinger og reaksjoner at Stine Sofie Barnehagepakke både oppleves nyttig og relevant. Samtidig viser evalueringen at det fortsatt er behov for kompetanseheving innen tematikken. Barneverntjenestene i Asker og Bodø oppgir i tillegg at det er stor variasjon mellom barnehagene og deres håndtering av bekymring.

‒ Tilbakemeldingene er at det fremdeles oppleves krevende å håndtere bekymring i praksis.

De ansatte etterlyser regelmessige kompetansepåfyll og trening på håndtering av tema. Ansatte opplever å ha fått hevet teoretisk kunnskap på tema, men etterlyser og savner fortsatt enda mer praktiske øvelser på håndtering slik at de er forberedt i situasjoner når de oppstår.

– Resultatene fra evalueringen er gode nyheter for de ansatte i barnehagene, men først og fremst for barna dette gjelder. Når vi vet at eksempelvis 2 av 10 barn utsettes for fysisk vold hvert år, er barnehagene en av de viktigste arena for å møte og hjelpe barna, sier Ole Morten G. Mouridsen.

Se til Bodø

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, mener Stine Sofie Barnehagepakke er et utrolig godt opplæringsprogram som gir de ansatte styrket handlingskompetanse om vold og overgrep mot barn. Hun trekker frem arbeidet med Stine Sofie Barnehagepakke i Bodø som spesielt vellykket og noe andre kommuner bør se til.

‒ Bodø kommune har vært en ledestjerne i dette arbeidet, med et godt samarbeid i alle ledd. Resultatene av piloten i Bodø er helt fantastiske og viser at Stine Sofie Barnehagepakke virker. Økningen i antall bekymringsmeldinger betyr at flere titalls familier i Bodø har fått hjelp. Tenk hvilken enorm forskjell denne satsingen kan gjøre om alle barnehager får styrket denne handlingskompetansen, sier Anne Lindboe.

Anne Lindbo i barnehagemiljø (3).JPG

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, håper alle landets barnehager skal få et barnas verneombud. 

Målet til PBL er at alle landets barnehager skal få et Barnas verneombud med ekstra kompetanse innenfor vold og overgrep, mobbing og barn med behov for spesiell tilrettelegging og at denne satsingen skal være gratis for barnehagene.

Om piloten og evalueringen:

 • Stine Sofies Stiftelse har pilotert Stine Sofies Barnehagepakke i private og kommunale barnehager i Bodø, Asker og Agder samt kommuner i Oslo og Viken fylke i 2020.
 • Piloten har vært gjennomført i samarbeid med PBL og satsingen Barnas verneombud
 • Evalueringen, som er utarbeidet i samarbeid med PwC, har som formål å utbedre programmet og gjøre det så relevant som mulig for de ansatte i barnehagene når det lanseres høsten 2021
 • Piloten for Bodø, Asker og Agder er finansiert av Gjensidigestiftelsen, mens statsforvalteren i Oslo og Viken har bestilt for sitt fylke