Barns lek og barnehagens lekemiljø

Barns lek og barnehagens lekemiljø

Lek er en viktig del av barns hverdag. Er din barnehage tilrettelagt for å fremme barns lek? Vi hjelper deg med å bli bevisst og reflektere over egen praksis, samt bruk og valg av lekemateriell. På dette kurset får du gode råd for hvordan du kan legge til rette for gode lekemiljøer i barnehagen både ute og inne, og hvordan lek og læring kan sees på som en helhet som bygger på barnas interesser. Kurset viser til nyeste forskning innenfor feltet, og bygger på rammeplanens intensjoner om et godt omsorgs-, leke- og læringsmiljø.

Pris

1490 kroner inkl. lunsj

Målgruppe

Styrere, pedagogiske ledere, barnehagelærere, assistenter og fagarbeidere

Læringsmål

• Økt kunnskap om barns lek og barnehagens lekemiljø.
• Kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge for et godt og lekent miljø      for barna både inne og ute i barnehagen
• Hvordan skape et inkluderende lekemiljø der alle barn trives og         utvikles
• Hvordan skape et lekemiljø som fremmer barnas progresjon i leken
• Hvordan reflektere og bli bevisst egen praksis.

Kursholdere

May Liss Tobiassen

May Liss er utdannet både barnehagelærer og grunnskolelærer. Mastergraden er knyttet til pedagogikk og matematikk. May Liss har også jobbet i barnehage og grunnskole. De 10 siste årene har hun vært studieleder for barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet. Hun ledet også implementeringen av den nye forskriften om rammeplan for barnehagelærerutdanningen som trådte i kraft i 2012. Siden 2016 har May Liss Tobiassen vært ansatt som direktør barnehagefaglig område i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Tone Rove Nilsen

Tone er utdannet med bachelorgrad i pedagogikk fra UiO, og en mastergrad i pedagogikk med spesialisering innen utdanning og oppvekst fra NTNU. Tone skal som stipendiat ved kunnskapssenteret forske på lekemateriell i barnehagen og er tilknyttet GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge) som er Norges største forskningsprosjekt innen barnehagefeltet.

Anne-Lene Skog Dahl

Anne-Lene er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad innen barnehagepedagogikk, med fokus på kompetanseutvikling gjennom ledelse og didaktikk. Anne-Lene har jobbet i barnehage siden tidlig nittitall, først som assistent, senere som pedagogisk leder, assisterende styrer og styrer. Anne-Lene har også jobbet som enhetsleder for barnehagene i Frogn kommune.

I alle år har Anne-Lene vært opptatt av hvordan man kan lede personalgrupper mot ønsket praksis gjennom felles bevissthet og kollektiv kompetanse. De siste årene har hun holdt kurs innen områdene ledelse, psykososialt miljø, realfag og matematikk i hverdagen.