PBLs svar på høring om endring i barnehageloven

PBLs svar på høring om endring i barnehageloven

Forslagene om skjerpet norm for pedagogisk bemanning og innføring av bemanningsnorm kan ikke innføres med dagens system for finansiering av private barnehager. Det er et sentralt poeng i høringssvaret fra PBL som ble levert til Kunnskapsdepartementet 9. oktober.

Publisert:

Minimumsnorm for grunnbemanning

13. oktober går høringsfristen ut i den viktige høringen. Forslagene til endringer i barnehageloven kan få store konsekvenser for private barnehager og barnehagesektoren for øvrig.

Som kjent har regjeringen foreslått:

  • Skjerpet norm for pedagogisk bemanning
  • Minimumsnorm for grunnbemanning
  • Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Styret behandlet PBLs svar på høringen på et styremøtet 19. september. I ettertid har PBL delt et foreløpig høringssvar med medlemmene, som har hatt muligheten til å komme med tilbakemeldinger på PBLs svar.

Styrking av pedagognormen viktigst

Det ble ikke gjort endringer . Høringssvaret som PBL i dag har sendt inn til Kunnskapsdepartementet er dermed identisk med det det foreløpige høringssvaret som ble publisert på pbl.no 20. september.

Dette er noen av innspillene fra PBL i høringen:

  • PBL er positiv til regjeringens forslag til skjerpet pedagognorm og ny bemanningsnorm, men mener konsekvensene er for dårlig utredet.  
  • For PBL er en styrking av pedagognormen det aller viktigste grepet for å utjevne kvalitetsforskjeller og ytterligere forbedre kvaliteten i barnehagene.
  • Regulering av sektoren gjennom normer for bemanning og styrket pedagogandel vil ikke kunne gjennomføres med dagens finansieringssystem.
  • Mange private barnehager vil ikke være i stand til å innfri ønsket bemanningsnorm i dagens finansieringssystem med store lokale forskjeller i tilskudd.

Les hele høringssvaret fra PBL.

Høringssiden på Kunnskapsdepartementet sine nettsider