Gjennomfører ekstra telling i PBL-barnehagene

Gjennomfører ekstra telling i PBL-barnehagene

PBL gjennomfører ekstra rapportering av barn og ansatte i alle medlemsbarnehagene for å sikre blant annet et raskere og mer korrekte tilskudd.

Publisert:

Fra august 2016 ble rett til barnehageplass utvidet til også å gjelde barn født i september og oktober det året de fyller ett år. Fra august i år har også barn født i november rett til plass. Retten gjelder fra utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Så langt har barnehagene rapportert om antall barn og ansatte én gang i året, i desember. For å vite mer om hvordan situasjonen endrer seg fra barnehageårets start i august og frem til rapporteringstidspunktet, ønsker PBL å gjennomføre et prøveprosjekt i våre medlemsbarnehager hvor alle barnehagene blir bedt om å fylle inn et forenklet skjema ved utgangen av august. Denne rapporteringen aktualiseres ytterligere ved at Kunnskapsdepartementet har foreslått ny bemanningsnorm og ny pedagognorm fra august 2018.

Betydelige endringer

Det er NOVA som har fått oppdraget med å utarbeide statistikk og analyser av ressursrapportering i sektoren. Ifølge prosjektleder Lars Gulbrandsen (på bildet sammen med PBL-direktør Arild M. Olsen) er det betydelige endringer som det er viktig å følge nøye med.  Et viktig formål med prosjektet er å vurdere om det er et permanent behov for hyppigere rapportering, også etter at endringene er på plass.

Det gjelder ikke minst av hensyn til å få mer riktige og raskere tilskudd til de private barnehagene.   Den nye aldersgruppen som fikk lovfestet rett til barnehageplass i 2016, hadde i stor grad allerede plass. Det skyldtes særlig at private barnehager også har tildelt plass til barn uten rett. Resultatet ble at kun 1.120 flere ettåringer fikk plass i løpet av 2016 enn tilfellet var året før.

PBL ønsker mer kunnskap om hvordan dette håndteres løpende gjennom året i barnehagene.

  • Får alle barnehageplass fra det tidspunktet de selv ønsker eller opererer barnehagene med bestemte opptakstidspunkter?
  • Blir alle tildelt plass fra august eller skjer det løpende opptak fra den måneden barnet fyller ett år?

Utfra barnehagenes årlige rapportering i desember, kjenner vi ikke svaret på disse spørsmålene. Siden barnehagenes ressurssituasjon avhenger av hvor mange barn som faktisk er i barnehagen til enhver tid, ønsker PBL ytterligere rapportering. Dette blir ikke minst viktig i forbindelse med innføringen av ny bemanningsnorm og ny pedagognorm fra og med barnehageåret som starter i august 2018.

Viktig at alle svarer

Målet med prosjekt er å utrede behovet for hyppigere rapportering av antall barn og bemanningssituasjonen i barnehagene. I prosjektet skal det innhentes opplysninger fra PBL sine medlemmer i august 2017 og august 2018. Disse tallene vil sammenholdes med de vanlige rapporteringstallene for de samme barnehagene.

I begynnelsen av uke 34 vil alle våre medlemsbarnehager motta en kort undersøkelse på e-post, hvor du blir bedt om å opplyse om status på barnegruppen og bemanningen per 31. august.

– Vi er klar over at dette er en belastning i en travel tid med oppstart av nytt barnehageår, men dette prosjektet er viktig for å kunne få på plass et riktig tilskudd på et tidligere tidspunkt, sier PBL-direktør Arild M. Olsen.

I oppdraget skal bemanningssituasjonen følges gjennom året for tidsperioden 2015-2018. Og med bakgrunn i det, skal det gjøres vurdering av behovet for en hyppigere rapportering av personalressurser og barn i barnehagene, samt skaffe en oversikt over ressursbehov sett i forhold til utvidelse av rettighet og eventuelt flere opptak.