Se PBLs medlemsmøte om ny bemanningsnorm

Se PBLs medlemsmøte om ny bemanningsnorm

Tirsdag inviterte PBL til nettmøte om regjeringens forslag til ny bemanningsnorm. Her kan du se møtet i opptak.

Publisert:

Fredag 6. april la regjeringen frem lovforslaget om ny minimumsnorm for grunnbemanningen i barnehagene.

Se nettmøtet i opptak

Regjeringen foreslår at de nye reglene skal gjelde fra 1. august 2018.

Orienterte om lovforslaget

De nye reglene vil få store konsekvenser for mange barnehager. For PBL har oppfølingen av lovforslaget høyeste prioritet, både det som er hjelp og rådgiving til enkeltmedlemmer og oppfølingen av den politiske behandlingen av lovforslaget på Stortinget.

I medlemsmøtet tirsdag gjennomgikk Espen Rokkan, direktør juridisk avdeling i PBL, lovforslaget fra regjeringen. Han snakket også om hva PBL nå anbefaler barnehagene å gjøre og om hvordan PBL jobber med lovforslaget.

Regjeringens forslag vil true eksistensen til mange barnehager. En undersøkelse blant PBLs medlemmer viser at situasjonen er aller mest kritisk for små barnehager.

Bekymret for mangfoldet

PBL er bekymret for mangfoldet i sektoren og mener forslaget vil ramme hardt og få mange negative konsekvenser som regjeringen har valgt ikke å utrede.

Ny bemanningsnorm er ment å være et løft for sektoren. Med alle problemene som en innføring av ny bemanningsnorm medfører, både for kommunene og private barnehager, kan ny norm bidra til å forsterke forskjeller i sektoren, i stedet for å utjevne dem.

I proposisjon 67 L (2017-2018) foreslår regjeringen også å:

  • Lovfeste en plikt for barnehageeier og skoleeier om å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole/SFO.
  • Lovfeste et krav om at personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må dokumentere norskferdigheter, tilsvarende det som gjelder etter forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2 andre ledd, for å bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder.
  • Tydeliggjøre barnehagetilbudet til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i barnehageloven.