Følg avgjørelsen om bemanningsnorm nå!

Følg avgjørelsen om bemanningsnorm nå!

I dag behandler Stortinget lovforslaget om bemanningsnorm. Du kan følge debatten og vedtaket på Stortingets nett-tv.

Publisert:

Det er snaue to måneder siden regjeringen la frem forslag til endringer i barnehageloven, som blant annet omfatter en bemanningsnorm for barnehagene.

Forslaget innebærer at det skal være én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år.

Debatten om bemanningsnorm startet om lag klokken 11.45. 

Følg behandlingen av lovforslaget på Stortingets nett-tv. 

Se oversikt over saker som skal behandles. 

22. mai kom utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget med sin innstilling i saken hvor regjeringspartiene og KrF, som har flertall på Stortinget, er enige om et opplegg for hvordan bemanningsnormen skal innføres.

PBL-styret: Avgjørende forbedringer i bemanningsnormen

Enigheten innebærer seks konkrete punkter om den nye normen som regjeringspartiene og KrF ber regjeringen følge opp:

  • Stortinget ber regjeringen fastsette overgangsregler for bemanningsnorm i barnehagen i forskrift, slik at barnehageeier har frem til 1.august 2019 til å oppfylle kravet til minimumsbemanning.
  • Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for krav til stedlig leder i barnehager, og tilse at unntaksbestemmelsen er slik at den ikke benyttes til å redusere kostnader i barnehagesektoren.
  • Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre forventningene til innkalling av vikarer i kommunale barnehager og at alle relevante kostnader til vikarbruk tas med i regnskapet til kommunene.
  • Stortinget ber regjeringen i sitt videre arbeid med regulering av barnehagesektoren se på modeller i finansieringssystemet som så langt som mulig ivaretar et mangfold av barnehager og barnehageeiere, samt redusere etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor private barnehager.
  • Stortinget ber regjeringen ved evalueringen av kommunenes tilsynsansvar sikre at det etableres et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren.
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget våren 2019 og våren 2020 med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene.