Regjeringen foreslår ny bemanningsnorm – utfordringen med finansiering er ikke løst

Regjeringen foreslår ny bemanningsnorm – utfordringen med finansiering er ikke løst

Fredag la regjeringen frem forslaget til ny bemanningsnorm som skal behandles av Stortinget i vår. PBL er kritisk til at regjeringen ikke lytter til de mange og sterke advarslene fra sektoren.

Publisert:

– Dette må Stortinget rydde opp i, fastslår PBL-leder Arild M. Olsen.

– Det er ikke mulig å innføre ny bemanningsnorm slik finansieringen av de private barnehagene er i dag, uten at det får store negative konsekvenser for sektoren. Men det virker ikke som regjeringen tar alle varslene fra barnehagene på alvor. Det er overraskende, skuffende og uansvarlig av regjeringen, sier administrerende direktør Arild M. Olsen.

– Regjeringen sier at implementeringen skal skje i nært samarbeid med sektoren. Dette legger et stort press på regjeringen og statsråden slik at denne satsingen ikke får negative konsekvenser for barn, ansatte og barnehager, legger han til.

PBL inviterer til webinar om ny bemanningsnorm tirsdag 10. april kl. 12.00. Les mer og meld deg på. 

Hovedtrekkene i forslaget fra regjeringen

Dette er hovedtrekkene i regjeringens forslag til ny minimumsnorm for grunnbemanningen i barnehagene, som nå skal behandles av Stortinget:

  • Regjeringen foreslår at det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år.
  • Kravene innføres uten at det tilføres økte statlige overføringer.
  • Bemanningsnormen skal gjelde for barnehagen i sin helhet og det er alle som jobber direkte med barna i barnehagen som teller med ved beregning av bemanningen.
  • Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra kravet om grunnbemanning, når særlige hensyn tilsier det. Kommunen behandler søknader og Fylkesmannen er klageinstans.
  • Regjeringen foreslår at ny bemanningsnorm skal gjelde fra 1. august 2018. 

Mange barnehager bekymret

I høringen om ny bemanningsnorm i fjor høst fikk Kunnskapsdepartementet mange innspill fra sektoren. Gjennom vinteren har mange barnehager engasjert seg i spørsmålet om ny bemanningsnorm.

PBL har fått svært mange henvendelser fra barnehager som er usikker på hvordan de skal klare å drifte videre dersom ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm innføres uten at systemet for finansiering av private barnehager endres.

Særlig vil ny bemanningsnorm ramme mange av de små barnehagene og barnehager i kommuner med lave tilskudd.

I en medlemsundersøkelse i februar uttalte blant annet 1 av 4 små barnehager at det ikke vil være grunnlag for videre drift dersom nye normer innføres i dagens system for finansiering.

PBL: – Respektløst

– Det er fullstendig respektløst overfor kommuner og private barnehager at regjeringen foreslår ny bemanningsnorm, uten at konsekvensene er utredet og uten at nødvendige endringer som sikrer tilstrekkelig og forutsigbar finansiering er kommet på plass. Per i dag er dette helt uavklart, både for kommunene og de private barnehagene, sier Arild M. Olsen.

I dag varierer tilskuddene til en gjennomsnittlig privat barnehage med opp til fire millioner kroner per år, i kommunene med høyeste og laveste sats for tilskudd. I tillegg får private barnehager tilskudd basert på to år gamle kostander i de kommunale barnehagene. Samtidig stilles det de samme kravene til kvalitet og innhold.

– Det er nasjonale krav til drift av barnehagene, men lokal finansiering som gir uholdbare og uhåndterbare forskjeller i finansiering for barnehager som ellers er like. Slik kan det ikke fortsette. Nasjonal norm for bemanning krever nasjonal norm for finansiering, fastslår Olsen.

Les hele pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

Les hele forslaget fra regjeringen

I proposisjon 67 L (2017-2018) foreslår regjeringen også å:

  • Lovfeste en plikt for barnehageeier og skoleeier om å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole/SFO.
  • Lovfeste et krav om at personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må dokumentere norskferdigheter, tilsvarende det som gjelder etter forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2 andre ledd, for å bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder.
  • Tydeliggjøre barnehagetilbudet til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i barnehageloven.

PS 1! Fra før er det vedtatt at skjerpet norm for pedagogisk bemanning innføres med virkning fra august 2018.