Krever at ny bemanningsnorm er finansiert i alle barnehager fra dag én

Krever at ny bemanningsnorm er finansiert i alle barnehager fra dag én

Mer enn 75.000 barn går i en barnehage som ikke vil ha rammebetingelser til å innføre den foreslåtte bemanningsnormen. – Stortinget må få på plass en overgangsordning som sikrer at alle barn kan få glede av en ny bemanningsnorm fra dag én, sier styreleder Eirik Husby i PBL.

Publisert:

– PBL støtter innføringen av en bemanningsnorm, men er svært kritisk til måten regjeringen foreslår å gjøre dette på. Dersom ikke Stortinget nå griper inn, vil reformen få store negative konsekvenser. PBL frykter for mangfoldet. Veldig mange barnehager rapporterer om store problemer med å kunne drive barnehagene videre, en høy andel av disse er små barnehager, sier PBLs styreleder Eirik Husby.

19. april er det høring i utdannings- og forskningskomiteen om regjeringens forslag til ny bemanningsnorm. Og i løpet av våren er det ventet at Stortinget vedtar å innføre en helt ny minimumsnorm for bemanning i barnehagene. 

På et styremøte i PBL i Bodø 17. og 18. april brukte styret mye tid på å diskutere lovforslaget fra regjeringen og PBLs videre arbeid med dette.

Vil ikke kunne innfri nye krav før om to år

Hovedutfordringen med innføringen av bemanningsnormen er de store svakhetene ved dagens system for finansiering av de private barnehagene.

Tilskuddene til private barnehager beregnes på grunnlag av to år gamle kostnader i kommunale barnehager i samme kommune. Det betyr at de økte kostnadene i de mange kommunene som må ansatte flere for å innfri et nytt krav til bemanning, først vil gi utslag i økte tilskudd til private barnehager høsten 2020.

Derfor vil mange av de private barnehagene ikke være i stand til å oppfylle nye krav som tilsier at det maksimalt kan være 6,0 barn per ansatt, før om to år. Dette rammer svært mange barn i private barnehager:  

  • 111 kommuner hadde i 2016 en gjennomsnittlig bemanning på 6,1 barn per årsverk eller mer.
  • I disse 111 kommune gikk det hele 75.420 barn i de private barnehagene, mer enn halvparten av alle barna i private barnehager.
  • Disse barna vil gå i en barnehage som mottar et tilskudd som er beregnet på bakgrunn av en dårligere kommunal bemanning enn den foreslåtte nasjonale bemanningsnormen.

Krever overgangsordning med minimumsnorm for tilskudd

PBL har sendt et notat til utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i forkant av høringen torsdag 19. april. I dette notatet utdyper PBL utfordringene ved å innføre bemanningsnorm med dagens system for finansiering.

PBL har for tiden tett dialog med alle de politiske partiene og Kunnskapsdepartementet om lovforslaget om ny bemanningsnorm og utfordringene knyttet til dette.

PBL vil i høringen kreve at det kommer på plass en overgangsordning for alle private barnehager som mottar lavere tilskudd enn de nasjonale satsene som Telemarksforskning årlig utarbeider for Utdanningsdirektoratet.

Disse satsene bygger på en gjennomsnittlig bemanning som er i tråd med forslaget til ny bemanningsnorm. Alle private barnehager må være sikret slik finansiering inntil nytt finansieringssystem er på plass.

– En ny nasjonal minimumsnorm for bemanning krever nasjonal minimumsnorm for tilskudd. En slik overgangsordning må være på plass fra samme dato som ny bemanningsnorm gjelder fra, slår PBLs styreleder Eirik Husby fast.