Dette er regjeringens forslag til bemanningsnorm

Dette er regjeringens forslag til bemanningsnorm

Regjeringen foreslår en minimumsnorm for grunnbemanning i barnehagene. Her er hovedtrekkene i forslaget som nå skal behandles av Stortinget:

Publisert:
  • Det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år. Barna skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.
  • Kravene innføres uten at det tilføres økte statlige overføringer. Regjeringen tar derfor ikke hensyn til at tilskuddet til private barnehager er basert på to år gamle regnskap.
  • Bemanningsnormen skal gjelde for barnehagen i sin helhet og det er alle som jobber direkte med barna i barnehagen som teller med ved beregning av bemanningen.
  • Personer som er i barnehagen i praksis eller arbeidstiltak, lærlinger, spesialpedagoger og andre som er å anse som ekstra personale i barnehagen, skal holdes utenfor beregningen.
  • Det skal beregnes prosentvise stillinger for å oppfylle bemanningsnormen og ikke rundet opp til nærmeste hele årsverk som det er med pedagognormen.
  • Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra kravet om grunnbemanning, når særlige hensyn tilsier det. Dispensasjon fra normen kan gis ett år av gangen ved særlige tilfeller. Uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved barnehageeiers søknad om dispensasjon.
  • Kommunen behandler søknader om dispensasjon og Fylkesmannen er klageinstans.
  • Regjeringen foreslår at ny bemanningsnorm skal gjelde fra 1. august 2018.