– Ikke mulig å gjennomføre med dagens finansiering

– Ikke mulig å gjennomføre med dagens finansiering

– Det er mye positivt i regjeringens forslag, men det er dessverre ikke mulig å innføre nasjonale krav til bemanning med dagens finansieringsmodell.

Publisert:

Det sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Torsdag sendte Kunnskapsdepartementet forslag til endringer i barnehageloven ut på høring. Forslaget gjelder:

  • Skjerpet norm for pedagogisk bemanning
  • Minimumsnorm for grunnbemanning
  • Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Høringsfristen er satt til 13. oktober 2017.

Arild M. Olsen kommenterer regjeringens høringsforslag

PBL: Kan bidra til bedre barnehagetilbud

– Det har vært snakket om bemanningsnorm og skjerpede krav til pedagogisk bemanning lenge, så det er bra at forslaget fra regjeringen nå ligger på bordet. Dette er forslag som kan bidra til å gi barna i barnehagene et enda bedre og jevnere tilbud. Derfor er PBL glad for at forslagene fra regjeringen nå er kommet, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Men PBL er også klar på at det er en rekke problemstillinger som må løses for å få på plass et praktikabelt regelverk for bemanningsnorm. Først og fremst vil nasjonale krav til finansiering kreve endringer i dagens system for finansiering.

– Det er den store elefanten i rommet. Regjeringen konstaterer at normen i gjennomsnitt i sektoren er finansiert, men ser fullstendig bort fra hvordan dette skal finansieres på barnehagenivå. Det er 133 kommuner som ikke har oppfylt normen i dag og både de kommunale og private barnehagene i disse kommunene vil få store utfordringer med å oppfylle regjeringens krav, sier Olsen – og legger til:

Finansieringen er den store utfordringen

– Finansieringen per barn varierer med mer enn 100.000 kroner. Det sier seg selv at det ikke er mulig å innføre like krav til barnehager i kommuner med så store forskjeller i tilskuddene. Det kommer ikke til å stå på viljen i de private barnehagene, men det er finansieringen som er den store, store utfordringen.

PBL er dessuten opptatt av at et regelverk for bemanningsnorm må gi barnehagene rom for å organisere tilbudet i den enkelte barnehage til barnas beste. Det er flere problemstillinger knyttet til dette som må løses, som håndtering av sykefravær, møter og åpningstider.

Minimumsnorm for grunnbemanning

Regjeringen foreslår at det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år.

Regjeringen skriver at kravene til grunnbemanning kan innføres uten at det krever økte statlige overføringer, men medgir at bemanningsnorm vil gi ulike utslag på kommune- og barnehagenivå når det gjelder behovet for økt ressursbruk.

Regjeringen foreslår at kravet skal gjelde fra 1. august 2018. 

Skjerpet norm for pedagogisk bemanning

Regjeringen foreslår at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Med regjeringens forslag vil kravet til andelen barnehagelærere være 43 prosent.

Regjeringen foreslår at kravet skal gjelde fra 1. august 2018.

Samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole

Regjeringen foreslår at det lovfestes en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning (SFO).

Plikten skal være gjensidig og reguleres derfor både i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven.