– En viktig forutsetning for at bemanningsnormen skal gi bedre barnehager for barna

– En viktig forutsetning for at bemanningsnormen skal gi bedre barnehager for barna

Barnehagene vil i tre år få øremerket tilskudd for å innfri kravene i ny bemanningsnorm. Det er klart etter at regjeringspartiene og KrF ble enige om revidert nasjonalbudsjett.

Publisert:

– Under forutsetning av at det lages gode systemer som sikrer at midlene kommer ut til den enkelte barnehage, vil dette bety at barnehager kan ansatte flere medarbeidere, uten samtidig å være nødt til å finansiere dette ved å kutte i kompetanseheving, lederressurs, vikarbruk eller andre viktige poster på budsjettet. Derfor er denne bevilgningen en viktig forutsetning for at bemanningsnormen virkelig skal gi bedre barnehager for barna, sier administrerende direktør Arild M. Olsen. 

I løpet av vinteren og våren har mange barnehager og kommuner rapportert om store utfordringer med å innfri en ny bemanningsnorm, dersom det ikke samtidig kommer overgangsordninger som sikrer at normen er finansiert fra dag én.

I en undersøkelse blant medlemmene i PBL rapporterte spesielt mange små barnehager at det ville være stor fare for videre drift av barnehagen.

Øremerkede midler til innføring av bemanningsnorm i tre år

Torsdag, samme dag som Stortinget vedtok å innføre en bemanningsnorm i barnehagene, ble regjeringspartiene og KrF enige om revidert nasjonalbudsjett.

En av hovedsakene i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett har vært finansieringen av bemanningsnormen i barnehagene. Enigheten mellom KrF og regjeringspartiene innebærer at:

  • Det bevilges 100 millioner kroner ekstra til finansiering av bemanningsnormen i 2018. 60 millioner kroner vil gå til private barnehager og 40 millioner kroner til kommunale barnehager.

  • I tillegg binder regjeringen seg til å bruke flere hundre millioner kroner til finansiering av bemanningsnormen i 2019 og 2020.
  • Det samlede omfanget av overgangsordningen i 2019 og 2020 vil bli gjenstand for forhandlinger. KrF anslår at de vil kreve at det totalt brukes 600 til 700 millioner kroner på overgangsordningen i perioden 2018 til 2020.
     
  • Overgangsordningen skal gjelde fra 1. august 2018 og ut 2020, og midlene i overgangsordningen skal komme som øremerkede midler til barnehagene.
  • Overgangsordningen skal i 2018 gjelde for private barnehager i kommuner som per desember 2017 har mer enn 6,0 barn per ansatt i kommunens egne barnehager.
  • I enigheten heter det at det særlig skal tas «hensyn til å bidra til en bærekraftig økonomi i små private barnehager».

– Må være finansiert for alle barnehager fra dag én

– PBLs hovedkrav i forbindelse med behandlingen av lovforslaget er at bemanningsnormen må være finansiert for alle barnehager fra dag én. Vi er positive til normen, men har vært klar på at den må være finansiert for alle private og kommunale barnehager. Vi har møtt stor forståelse for at det er urimelig at de private barnehagene i kommuner med lav bemanning og lave tilskudd må vente to-tre år for har rammebetingelser til å innfri kravene i ny bemanningsnorm., sier Arild M. Olsen.

PBL-lederen roser KrF som har prioritert finansieringen av bemanningsnormen høyt i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.  

– Dette løser nok ikke utfordringene for alle barnehagene, men er et viktig bidrag for å sikre at flest mulig barnehager kan innfri de nye kravene. PBL og medlemmene våre vil bidra positivt til at innføringen av denne reformen blir så positiv som mulig, sier Arild M. Olsen – og legger til:

– Utfordringen nå blir å fordele midlene på en effektiv og rettferdig måte, slik at Stortinget kan få best mulig effekt av bevilgningen. Vi mener de kommunene som har en bemanning som er dårligere enn det nye lovkravet, må få krav om å beregne tilskuddet til private barnehager som om de hadde en gjennomsnittlig bemanning på 6,0 barn per ansatt.

Bemanningsnormen er vedtatt, men barnehagene har perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle det nye kravet til bemanning. Barnehagene har dermed i realiteten ett år ekstra på seg til å tilpasse seg det nye kravet.