Viktig strategimøte i PBL-styret

Viktig strategimøte i PBL-styret

Styret i PBL har gjennomført et viktig strategimøte i Bodø. Arbeidet med strategiplanen, statsbudsjett for 2018, samarbeid med kommunene og økonomisk status i PBL er blant sakene som er behandlet.

Publisert:

Fredag morgen tok styret en pause fra styremøtet for å delta på et ukentlig allmøte for administrasjonen i PBL (bildet over).

Men møtet med administrerende direktør Arild M. Olsen og resten av staben i PBL fredag morgen var på langt nær det eneste som sto på agendaen for leder Eirik Husby og resten av styret under Bodø-oppholdet. 

I løpet av det to dager lange møtet behandlet styret blant annet følgende saker: 

  • Oppfølging av strategiplan for landsmøteperioden
  • Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018
  • Mal for samarbeidsavtale med kommuner
  • Regnskap i PBL per 2. tertial 2017

Åpenhet og tillit

– Jeg synes vi er kommet godt i gang med oppfølgingen av strategiplanen. Landsmøtet vedtok en offensiv strategiplan som det er spennende å jobbe med og som vil bety mye for det arbeidet PBL skal gjøre for medlemmene fremover. Vi har en god plan for oppfølgingen av det oppdraget som landsmøtet har gitt oss, sier styreleder Eirik Husby etter at møtet er over fredag ettermiddag.

I forbindelse med oppfølgingen av strategiplanen er styret blant annet opptatt av arbeidet med kvalitetsutvikling og kompetanseheving, samarbeid med kommunene, ny og bedre finansiering av sektoren samt barnehagesektorens omdømme.

Styret vil jobbe for enda mer åpenhet og transparens i barnehagesektoren, og ber administrasjonen følge dette opp. I dette arbeidet skal PBL også vurdere om det kan gjøres forbedringer i regelverket som kan sikre samfunnet ytterligere innsyn og kontroll med at midler bevilget til barnehager kommer barna til gode.

Styret mener dette er spesielt viktig for å kunne få nødvendig ro og forutsigbarhet til å jobbe langsiktig med kvalitet og utvikling.

Styret ber om at administrasjonen i arbeidet med å følge opp strategiplanen for 2017 til 2019 er spesielt oppmerksom på situasjonen til små barnehager, enkeltstående barnehager og barnehager i distrikter med begrenset befolkningsgrunnlag.

Tettere samarbeid med kommunene

Styret brukte på styremøtet også en del tid på å diskutere det fremtidige samarbeidet med kommunene – og hvordan PBL kan bidra til at dette blir enda bedre.

PBL ønsker å samarbeide mer og bedre med kommunene. Styret mener det vil være positivt både for det samlede barnehagetilbudet til alle barn og for alle som driver private barnehager i kommunene.

Styret har derfor vedtatt en mal for samarbeidsavtaler med kommunene. I dag har PBL slik samarbeidsavtale med barnehagemyndigheten i Oslo og Bergen. PBL ønsker å få på plass avtale og et formelt samarbeid med mange flere kommuner.

– Private barnehageeiere og kommunene har felles mål og felles ansvar for å sikre barn et best mulig barnehagetilbud. Sektoren er avhengig av et tett og godt samarbeid mellom private barnehager og kommunene på mange områder. Vi ønsker med dette å ta et initiativ overfor kommunene og se om vi i enda større grad kan løfte sektoren sammen. Vi tror det ligger et potensial for enda bedre samarbeid lokalt og det ønsker PBL å bidra til, kommenterer Husby.

Statsbudsjett og økonomistatus

På møtet diskuterte styret også PBLs arbeids med oppfølgingen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

PBL deltar i disse dager blant annet på tre høringer i komiteene på Stortinget og har samtaler med de nye stortingsrepresentantene i utdannings- og forskningskomiteen, som har overtatt ansvaret for barnehagene.

Ett av PBLs innspill i høringene er behovet for å utrede kostnadene ved og konsekvensene av innføring av ny minstenorm for grunnbemanning og skjerpet norm for pedagogisk bemanning

Styret fikk på møtet også orientering om den økonomiske statusen i PBL per 2. tertial 2017.

– Styret opplever at det er god kontroll på økonomien og er tilfreds med utviklingen i selskapet, sier Husby.