Barnas verneombud – en satsning for styrket handlingskompetanse om sårbare barn

Barnas verneombud – en satsning for styrket handlingskompetanse om sårbare barn

Gjennom satsningen Barnas verneombud utvikler PBL nettbaserte kunnskapspakker slik at barnehageansatte får økt kompetanse for å se og hjelpe sårbare barn.

Publisert:

Barnas verneombud er et nasjonalt tverrfaglig kunnskapsløft i barnehagene. En satsing som skal heve kompetansen til landets barnehageansatte for å kunne forebygge, varsle og bidra til å hjelpe de minste og mest sårbare i samfunnet innenfor følgende tre områder:

  • Vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn
  • Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser
  • Barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Gjennom satsningen Barnas verneombud utvikler PBL nettbaserte kunnskapspakker innenfor disse områdene slik at barnehageansatte får økt kompetanse for å se og hjelpe sårbare barn.

Gjennom midler tildelt fra revidert Statsbudsjett i 2021 jobber PBL med å utvikle en elæringsressurs som skal gi barnehageansatte kunnskap og kompetanse om vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep, med viktige moduler innenfor blant annet barnesyn, tegn og signaler, traumeforståelse, avvergningsplikten, barnesamtaler og kultursensitivitet. Nettressursen blir utviklet sammen med ressurser fra de fremste kompetansemiljøene på området, som Statens barnehus, Politi, Politihøyskolen, Salten krisesenter og Kripos.

Elæringsressursen vil være gratis til alle landets barnehager og kan tas i bruk fra 14. november når vi lanserer denne under de første Barnas verneombud-dagene (BVO-dagene), som er en 2 dagers fagkonferanse om sårbare barn.

Sammen med Høgskolen Innlandet har PBL et pilotprosjekt på de to andre kunnskapspakkene i Barnas verneombud. Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser og barn med behov for spesiell tilrettelegging.  Rundt 160 barnehager deltar på dette. Pilotprosjektet går inn i 2023 og PBL har en ambisjon om å lansere dette som en elæringsressurs etter vi har tatt med erfaringene fra pilotprosjektet.

Gjennom midler fra Partnerskap mot mobbing, er PBL sammen med Foreldreutvalgent (FuB) for barnehager i gang med å utvikle et nettkurs som vil gi barnehagen ytterligere kunnskap om hvordan et godt foreldresamarbeid kan bidra til å redusere mobbing, krenkelse og utenforskap i barnehagen. Dette nettkurset vil lanseres i 2022.

Elæringsressursene vil bli lagt tilgjengelig på PBL Campus, som er PBLs nettkursplattform.

Barnas verneombud arrangerer BVO-dagene for hele barnehagesektoren

14. og 15. november arrangerer Barnas verneombud BVO-dagene 2022. Få to dager med faglig påfyll om sårbare barn i Oslo Kongressenter for bare 990 kroner eller 690 for digital deltakelse.

På konferansens første dag blir det lansering av den helt nye nettressursen «Barnas verneombud vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn» som er jobbet fram i samarbeid med Statens barnehus, politiet og politihøyskolen.

Les mer om BVO-dagene