På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

 
Velg tema:
Filtrer i spørsmål:
Vi skal starte opp en ekstra avdeling som et prøveprosjekt. Kan vi ansette midlertidig? Info

Nei. Hovedregelen er at alle arbeidstakere skal ansettes fast. En arbeidsgiver kan ikke ansette arbeidstakere midlertidig på den nye avdelingen med den begrunnelse at en vil se om avdelingen kan klare seg økonomisk.

Les mer

Har barnehagen plikt til å melde fra om arbeidsulykke? Info

Ulykken må varsles så snart som mulig til Arbeidstilsynet på telefon 815 48 222 og til politiet på telefon 02800, slik at tilsynet og eventuelt politi om mulig kan komme til stedet med én gang. Nøye kjennskap til hvordan ulykken skjedde, er avgjørende for at Arbeidstilsynet og politiet skal kunne gjøre nødvendige disposisjoner.

Varselet skal også bekreftes skriftlig ved skjema til Arbeidstilsynet.

Les mer

Hvordan regnes delvis sykemelding for reduserte stillinger? Info
Når en ansatt som har 80% stilling blir 50% sykemeldt – skal hun da skal jobbe 40% stilling eller 50% stilling?

Det riktige her er at den ansatte får vurdert arbeidsevnen i forhold til den belastning vedkommende normalt er utsatt for. Dermed vil den ansatte ha en arbeidsevne på 50 % av ordinær stillingsstørrelse og skal arbeide i 40 % stilling.

Les mer

Skal det kreves foreldrebetaling i en streikeperiode? Info

PBL mener at barnehagene ikke kan kreve  foreldrebetaling for perioden hvor barnehagen er stengt på grunn av streik.

Delvis stenging bør gi forholdsmessig reduksjon i prisen.

I praksis kan barnehagene gjøre en reduksjon for antall stengte dager i første faktura etter at streiken er avblåst.

Dersom driften opprettholdes kan PBL ikke se at det er grunnlag for reduksjon i foreldrebetalingen selv om barnehagen skulle være noe dårligere bemannet i perioden

Les mer

Kan jeg nekte å utbetale sykepenger? Info

I min barnehage er det en ansatt som fikk en negativ tilbakemelding fra meg på måten hun utførte sitt arbeid på. Dagen etter ble hun sykemeldt. Har hun krav på sykepenger?

Les mer

Hvordan beregne ansiennitet for deltidsarbeid? Info

Arbeidstaker som har arbeidet i deltidsstilling, full uttelling for arbeidspraksisen i forhold til beregning av ansiennitet.

Dette innebærer at en arbeidstaker som har jobbet deltid, 30 % i en periode på fem år, har krav på fem års ansiennitet for denne praksisen ved beregning av ansiennitet og lønn som nyansatt.

Vær oppmerksom på at arbeidstaker kun har krav på beregning av ansiennitet for den perioden vedkommende var ansatt, f.eks. ansatt 30 % i et halvt år, gir et halvt års ansiennitet.

Les mer

Slik skal personalmappene oppbevares Info

Hvordan skal egentlig barnehagens personalopplysninger oppbevares? En tommelfingerregel er at svært få skal ha tilgang til dem og at de skal beskyttes mot uautorisert innsyn.

Les mer

Hvilke føringen kan jeg legge for de ansattes bruk av facebook? Info

Rådgiverne i PBL får stadig spørsmål fra barnehager som lurer på hvordan de skal forholde seg til ansattes bruk av facebook. Her er hva vår advokat Cathrine Berntsen svarer på dette:

Les mer

Når gjelder barneulykkesforsikringen vi har på barna i barnehagen? Info

Dersom dere har barneulykkesforsikring fra PBL, er barnet forsikret hele døgnet i hele verden så lenge barnet har plass i barnehagen.

Les mer

Er barn i barnehagen forsikret når vi reiser på tur med overnatting i barnehagens regi? Info

Dersom dere har barneulykkesforsikring fra PBL, er barnet forsikret hele døgnet i hele verden så lenge barnet har plass i barnehagen.

Les mer

Hvordan kan jeg få hjelp til å lage nettside? Info

PBL har laget en brukerveiledning som trinnvis leder deg gjennom arbeidet med å lage en ny nettside for barnehagen. Klikk her for å laste ned brukerveiledningen.

Les mer

Hva skal ubunden tid brukes til? Info

Den ubundne tiden skal ifølge tariffavtalen pkt. 4.6, andre avsnitt, brukes til for- og etterarbeid, samt foreldrekontakt.

Les mer

Kan den ansatte benytte egenmelding rett etter sykt barn-dager? Info

Jeg har en ansatt som var hjemme med sykt barn på mandag og tirsdag. Så ble hun selv syk på onsdag og torsdag. Kan hun bruke egenmelding?

Les mer

Har den ansatte krav på permisjon for å prøve seg i annen jobb? Info

En av mine assistenter har søkt ett års ulønnet permisjon for å prøve seg i en annen jobb. Hun vil prøve seg som møbelselger. Er dette noe hun har krav på?

Les mer

Kan en ansatt benytte egenmelding når vedkommende mottar arbeidsavklaringspenger? Info

Jeg har en ansatt som går på graderte arbeidsavklaringspenger. Hun jobber 50 prosent i barnehagen og mottar arbeidsavklaringspenger for resten. På mandag var hun hjemme med migrene. Kan hun bruke egenmelding?

Les mer

Vi har tatt inn barn fra nabokommunen. Har vi rett til tilskudd for dette barnet? Info

Ja, dette følger av forskrift om likeverdig behandlig ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Les mer

Vi har fått lavere tilskudd i 2011 sammenlignet med 2010. Hva kan vi gjøre og hva kan PBL gjøre? Info

Det første dere bør gjøre er å kontrollere at beregningene er korrekt. Dere kan gjerne henvende dere til PBL for hjelp til kontroll av dette.

Les mer

Kommunen har kun én kommunal barnehage. Kan de velge å bruke nasjonale satser for driftstilskudd? Info

Nei, så fremt kommunen har egne kommunale barnehager, må de gjøre egne beregninger for tilskudd til drift.

Les mer

Kommunen har beregnet at kapitalsatsen er 10.000 kroner, men velger å benytte nasjonal sats på 7.800 kroner. Kan de gjøre det? Info

Ja, kommunen kan fritt velge mellom å bruke nasjonal sats for kapital eller en lokalt utarbeidet sats beregnet ut fra kommunens reelle kapitalkostnader i kommunale barnehager.

Les mer

Kommunen benytter nasjonal sats for kapitaltilskudd i 2011. Kan de i 2012 beregne satsen selv? Info

Ja, kommunen kan fra år til år velge om de vil benytte nasjonal sats for kapitaltilskudd eller om de beregner lokal sats for kapitaltilskudd.

Les mer

Kommunen har i sine budsjetter for 2011 lagt til grunn innsparinger i egne barnehager. Kan de gjøre det? Info

Ja, i den grad det er realisme knyttet til innsparingene har kommunen anledning til å budsjettere med innsparinger i egne barnehager.

Les mer

Beregnet tilskudd for 2011 gir vesentelig reduksjon sammenlignet med 2010 og det er usikkert hvorvidt driften av barnehagen kan fortsette. Hva gjør vi? Info

Be om et møte med kommunen der dere legger frem barnehagens økonomiske situasjon. Redegjør for hva som vil bli den økonomiske hverdagen for barnehagen med det skisserte driftstilskuddet fra kommunen.

Les mer

Kommunen vil ikke gi barnehagen garanti om tilskudd til drift av nye barnehageplasser som tas i bruk etter 31.12.2010. Hva gjør vi? Info

I ny paragraf 14 i barnehageloven heter det at ”kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert”.

Les mer

Vi etablerer nye barnehageplasser i 2011. Kan vi søke om investeringstilskudd? Info

Ja, ordningen med investeringstilskudd blir videreført i 2011.

Les mer

Hvilken frist har kommunen for å sende ut vedtak om kommunalt tilskudd? Info

Kommunen skal fatte vedtak om tilskudd til den private barnehagen én gang per år.

Les mer

Hva kan vi budsjettere med i kommunalt tilskudd? Info

Fra 2011 er det ny metode og kommunens budsjett som legges til grunn for beregning av tilskudd.

Les mer

Blir barn regnet som småbarn frem til fylte tre år, ut barnehageåret eller ut kalenderåret? Info

I henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd, § 4 regnes barn som under tre år til og med det kalenderåret de fyller tre år.

Les mer

Kan kommunen nekte barnehagen tilskudd for 0-åringer? Info

Nei, kommunen er pliktig til også å finansiere barnehageplasser for 0-åringer. Dette selv om disse barna ikke er omfattet av den lovfestede retten til barnehageplass.

Les mer

Kan vi kreve forskuddsbetaling av det kommunale tilskuddet? Info

Ja, fra 2011 har kommunen plikt til å utbetale forskudd på tilskudd til private barnehager.

Les mer

Trenger en løyve for å drive transport av barnehagens barn? Info

Nei. Samferdselsdepartementet har kommet med en presisering av yrkessjåførforskriften. Denne innebærer at barnehageansatte med gyldig sertifikat for buss/minibuss, men uten yrkessjåførbevis, lovlig kan transportere barna i arbeidstiden.

Les mer

Har ansatte krav på permisjon med lønn ved eksamen og lesedager? Info

Dette reguleres av Hovedavtalen pkt. 5.3. Et grunnvilkår for permisjon med lønn i forbindelse med eksamen, er at faget har betydning for vedkommendes arbeid. Forutsetningen for permisjon med lønn for lesedager at vedkommende ville hatt ordinært arbeid de to dagene umiddelbart før eksamen.

Les mer

Kan mor si opp barnehageplassen når hun har samværsrett? Info

Dersom barnet bor fast hos far og mor har samværsrett, kan mor si opp kontrakten for egen del, men ikke for barnet. Dette gjelder også dersom kontrakt om barnehageplass i sin tid ble signert av begge foreldrene.

Les mer

Far betaler ikke - kan regningen sendes til mor? Info

Ja. Dersom barnet bor fast hos far og mor har samværsrett, og begge foreldrene har signert kontrakten, er de i utgangspunktet solidarisk ansvarlige for betalingsforpliktelsen.

Les mer

Kan far si opp barnehageplassen på vegne av begge foreldrene? Info

Dersom barnet bor fast hos far og mor har samværsrett, kan ikke mor motsette seg at plassen sies opp. Dette gjelder også dersom kontrakt om barnehageplass i sin til ble signert av begge foreldrene.

Les mer

Hvilken lønn skal oppgis i pensjonsavtalen ved ulønnet fødselspermisjon? Info

Dersom en ansatt skal ha utvidet fødselspermisjon i ett år uten lønn, skal hun fremdeles stå i barnehagens pensjonsavtale. Barnehagen skal la den lønnen og stillingsprosenten hun hadde før første permisjonsdato stå urørt.

Les mer

Hvordan beregner man om barnehagen har tilstrekkelig pedagogisk bemanning? Info

I forskrift om pedagogisk bemanning § 1  slås det fast at det skal være minimum en pedagogisk leder pr 14-18 barn når barna er over tre år og en pedagogisk leder pr 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer.

Les mer

Hvor finner jeg PBL HMS? Info

Dersom du er kunde av PBL HMS, kan du logge på med ditt brukernavn og passord på denne lenken:

http://hms.pbl.no/

Har en ansatt rett til permisjon, eventuelt lønn og andre ytelser, når hun skal bli fostermor for en seksåring? Info

Omsorg for fosterbarn gir ikke rett til foreldrepenger, på linje med fødsel og adopsjon. Fosterhjem finansieries av den kommunale barnevernstjenesten, typisk etter standardiserte satser. Se mer informasjon om dette på www.fosterhjem.no.

Les mer

Hva er grensen for foreldrebetaling/makspris? Info

Maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heltidstilbud i barnehage (maksprisen) er kroner 2.330,- per måned og kroner 25.630,- på årsbasis, noe som tilsvarer betaling for elleve måneder i året.

Med heltidstilbud menes avtalt oppholdstid på 41 timer i uken eller mer.

Les mer

Hvilken kompetanse har de ansatte i PBL Bedriftshelsetjeneste? Info

PBL Bedriftshelsetjeneste består av et tverrfaglig personale med kompetanse innenfor
* Arbeidsmiljøet som helhet
* Forebygging
* Relasjonsbygging og kommunikasjon
* Risikovurdering
* Aktuelt lovverk

Les mer

Må familiebarnehager ha bedriftshelsetjeneste? Info

Hvis du har ansatte og dermed er arbeidsgiver, så gjelder kravet om bedriftshelsetjeneste også for din barnehage. 

Kommmer PBL Bedriftshelsetjeneste til oss for å kartlegge barnehagen? Info

Det er viktig å skille mellom barnehagens helse-, miljø- og sikkerhetskartlegging og den innhenting av informasjon som vi i bedriftshelsetjenesten skal gjøre. Vi skal ikke overta barnehagens HMS-arbeid med tanke på risikovurdering og den typen kartlegging. Det vi skal gjøre er å være en støttespiller hvis du har utfordringer i denne jobben.

Les mer

Er det er krav om at alle ansatte må gjennomføre helsekontroll hos bedriftshelsetjenesten? Info

Nei, forskriftene har ingen krav om helsekontroll av ansatte. PBL Bedrifthelsetjeneste vil ikke tilby helsekontroller som en del av tjenesten.

Finnes det en demoversjon av PBL HMS? Info

Ja det gjør det. Ved hjelp av vår demo-utgave av PBL HMS kan du se nærmere på PBL HMS.

Les mer

Hvilken lønn skal jeg gi assistenten som konstitueres opp som pedagogisk leder? Info

Arbeidstakere i stillinger uten særskilt krav til utdanning som konstitueres i stilling eller ansettes på dispensasjon i stilling som forutsetter høyskoleutdanning, lønnes fra første dag i tabell 3.2.4, stilling med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar. Jfr. HTA 13.4.

Les mer

Avlønning ved konstituering Info

Vi har søkt kommunen om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet om utdanning på grunn av behov for konstituering. Hvilken lønn skal en barne- og ungdomsarbeider som av denne grunn settes i en førskolelærerstilling ha?

Les mer

Hvilke krav er det til innholdet i en avtale med en bedriftshelsetjeneste? Info

Ifølge forskriften skal bedriftshelsetjenesten bistå arbeidsgiver i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetssarbeidet i virksomheten.

Les mer

Finnes det noen tilskuddsordning for å få dekket utgifter til bedriftshelsetjeneste? Info

Nei, det er ikke etablert noen form for tilskudd for å dekke barnehagens utgifter til bedriftshelsetjeneste. Men IA-bedrifter kan søke om å få refundert sine utgifter til bedriftshelsetjenesten fra NAV.

Les mer

Hva menes med en godkjent bedriftshelsetjeneste? Info

En bedriftshelsetjeneste som skal bistå barnehagene etter den nye forskriften pliktig å søke godkjenning. Forskriften beskriver ulike godkjenningskrav som bedriftshelsetjenesten må kunne dokumentere for å bli godkjent av Arbeidstilsynets godkjenningskontor.

Les mer

Fra hvilken dato gjelder ny forskrift om bedriftshelsetjeneste? Info

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2010, men først da vil godkjenningskontoret starte prosessen med å gjennomgå søknadene for godkjenning av bedriftshelsetjenestene. Barnehagene må være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste for å fylle kravet og dermed vil det bli overgangsordninger.

Har ansatte som er innvilget uførepensjon rett på sykepenger? Info

Dersom den ansatte mottar 100 prosent uførepensjon og i tillegg arbeider, har vedkommende ikke krav på sykepenger, jfr. folketrygdlovens § 8-50. 100 prosent uførepensjon gir ingen rettigheter verken fra NAV eller fra arbeidsgiver. For gradert uførepensjon gjelder andre rettigheter.

Les mer

Har ansatte som er under arbeidsmarkedstiltak krav på sykepenger? Info

Det finnes mange arbeidsmarkedstiltak. Dersom den ansatte er ansatt på ordinære vilkår, arbeidsgiver betaler lønn og får tilskudd fra etaten vil arbeidstaker ha rett til sykepenger både fra NAV og fra arbeidsgiver. Forutsatt at vedkommende fyller opptjeningskravene.

Les mer

Har ansatte over 60 rett til ekstra ferie? Info

Ja. Fra og med ferieåret 2009 vil arbeidstaker som fyller 60 år i ferieåret (1/1 - 31/12), ha rett til 1 uke ekstraferie. Tidligere måtte man fylle 60 år før 1. september i ferieåret.

Les mer

Må vi ha et HMS-system? Info

Ja, Det er et krav om å ha systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i barnehager.

Les mer om dette i Internkontrollforskriften.

Hvordan bestiller jeg PBL HMS? Info

Gå inn på oversikten over Produkter og tjenester. Velg PBL HMS i oversikten og følg deretter lenken til bestillingsskjema for PBL HMS.

Må jeg installere noe på min PC for å bruke PBL HMS? Info

Nei. PBL HMS er nettbasert, så alt du trenger er tilgang til internett fra din PC.

Les mer

Jeg vil bruke noen egne HMS-dokumenter i PBL HMS. Kan jeg gjøre det? Info

Ja. Du kan laste opp egne dokumenter og skjema. Det gjør du via ”Mine dokumenter” i menystrukturen.

Les mer

Er det godkjente dokumenter i PBL HMS? Info

Ja. Alle dokumenter er godkjente av PBLs jurister.

Er PBL HMS et generelt HMS system? Info

Nei. PBL HMS er spesielt tilpasset barnehagedrift.

Er det noen bindingstid på PBL HMS? Info

Nei. Det er ingen bindingstid på PBL HMS.

Trenger jeg opplæring i bruk av PBL HMS? Info

PBL har ikke laget eget kursopplegg rundt PBL HMS da vi mener vi har laget et meget brukervennlig system. Dette har blitt bekreftet av de barnehagene som har vært med på å teste PBL HMS.

Krav på pause ved overtid/personalmøte? Info

Dersom ansatte skal arbeide minst to timer etter at den alminnelige arbeidstid (i følge arbeidsmiljøloven ni timer) er gjennomført, skal den ansatte først gis en pause på minst 30 minutter. Pausen skal regnes som arbeidstid og skal legges inn som godtgjøres som overtid. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 10-9, 2. ledd.

Det er viktig å huske på forskjellen mellom arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen her.

Les mer

Har man rett til fri ved religiøse høytider? Info

En ansatt som tilhører en annen trosretning enn Den norske kirken, har rett til inntil to dager fri i året i forbindelse med religiøse høytider i sin religion. Man har rett, men ikke plikt, til å kreve at slike fridager arbeides inn igjen. Hvis det er upraktisk og ikke annet er avtalt, gjelder hovedregelen om ytelse mot ytelse. Det vil si at dersom det ikke arbeides skal det heller ikke betales ut lønn.

Les mer

Må barnehagene innhente helseinformasjon om barn før de begynner i barnehagen? Info

Ja, barnehagene plikter å innhente helseerklæring før barn begynner i barnehagen.

Les mer

Hva skjer dersom en ansatt blir syk en dag med avtalt avspasering? Info

Avspasering er en ordning som ikke er lov eller tariffregulert. Det betyr at avspasering og hvordan dette skal være må avtales mellom de ansatte og arbeidsgiver. 

Dersom en arbeidstaker blir syk på en dag hvor det allerede er avtalt avspasering har hun ikke krav på å få denne dagen til gode.

Selv om arbeidsgiver juridisk sett ikke er pliktig å gi arbeidstaker en ny avspaseringsdag, står arbeidsgiver selvsagt fritt til selv å bestemme at arbeidstaker skal få en ny avspaseringsdag.

Les mer

Hvor går jeg inn for å markedsføre barnehagen i Barnehagesøket? Info

Etter innlogging på pbl.no vil det ved siden av barnehagens navn "Innlogget som .... barnehage" - være et menypunkt som heter "Mine Tjenester". Velg dette og gå inn på "Barnehagens profil" evt. "Endre barnehagens profil".

Hvordan får jeg barnehagen plassert rett på kartet i barnehagesøket? Info

Barnehagens adresse er helt avgjørende for rett plassering av barnehagen. Dvs. at en gateadresse med nummer gir helt rett plassering. Hvis barnehagen ikke har en gateadresse (f.eks bare ett stedsnavn), så gjør følgende: Ta utskrift av kartet på barnehagesøket. Marker tydelig hvor barnehagens rette plassering er. Fax dette til PBL på 75541691, eller få dette skannet inn og send det på e-post til info@pbl.no. Så sørger vi for rett plassering.

Hvordan forandrer jeg navnet på barnehagen i barnehagesøket? Info

Send en e-post til info@pbl.no så ordner vi dette for deg. Resten av kontaktinformasjonen kan du forandre selv. Husk å sende en e-post til info@pbl.no med de endringene du har gjort.

Kan vi kreve dugnad/frikjøp fra dugnad? Info

Barnehagen kan kreve at foreldrene stiller på dugnad eller eventuelt kjøper seg fri fra dugnad. Dugnadsarbeidet må være nevnt i barnehagens vedtekter.

Les mer

Ferie og streik? Info

Hvordan er det med streik i forhold til ferie?

Les mer

Utdanningspermisjon? Info

Hvem har rett til utdanningspermisjon, og er det noen tidsfrister for når den ansatte må varsle arbeidsgiver?

Les mer

Feriepenger til ringevikarer? Info

Hvordan er det med feriepenger til ringevikarer?

Les mer

Diskriminering av gravide Info

Kan en arbeidsgiver nekte å ansette en assistent bare fordi hun er gravid?

Les mer

Hva gjelder for lærlinger? Info

Hvilke regler gjelder for det arbeid som lærlinger gjør?

Les mer

Regler for inne og uteareal i barnehagen? Info

Hvilke regler finnes for størrelsen på inne og utearealene i en barnehage?

Les mer

Overtid og avspasering for verneombud? Info

Som verneombud er det ofte aktuelt å delta på kurs over flere dager. Hva er reglene for overtid og avspasering på slike kurs?

Les mer

Hvem omfattes av hovedtariffavtalen? Info

Hvem omfattes av hovedtariffavtalen?

Les mer

Utebetaling av feriepenger ved opphørt arbeidsforhold? Info

En ansatt som skal slutte hos oss i februar ønsker ikke å få utbetalt feriepengene i år. Hvilke regler gjelder?

Les mer

Har daglig leder fullmakt til å gjøre ansettelser? Info

Mange barnehager har ennå regler om at styret skal vedta ansettelser før tilbud sendes. Hva da hvis daglig leder gir tilbud til noen uten slikt vedtak? Er barnehagen bundet av daglig leders tilbud?

Les mer

Regler for kostpenger/matpenger? Info

I tillegg til maksprisen har jeg tenkt å ta 300,- i matpenger. Hvilke regler må jeg være oppmerksom på?

Les mer

Regler for pauser? Info

Hvilke pauser har ansatte rett til å ha i løpet av en arbeidsdag?

Les mer

Har arbeidstaker som blir syk før ferien rett til å få denne utsatt? Info

Ja, på visse vilkår kan arbeidstaker som blir syk før ferien kreve ferien utsatt til senere i ferieåret, jf.ferielovens § 9 nr. 1. ledd

Les mer

På tur i bil? Info

Vi ønsker å dra på tur med barna i de ansattes biler, vil barna da være forsikret? Vi har barneulykkesforsikringen hos PBL.

Les mer

Skade under lek? Info

En av de ansatte har herjet med barna, kastet dem opp i luften og barnet falt i bakken og brakk kravebeinet. Foreldre hadde utgifter til behandling på kr 1080,- og mener barnehagen bør betale dette. Er dette noe hvor ansvarsforsikringen kan komme inn i bildet?

Les mer

Steinkast- hvem betaler? Info

Dersom et barn kaster stein på en bil utenfor barnehagen, hvem skal da betale for skaden?

Les mer

Ødelagte briller? Info

Vi har et barn i barnehagen som har ødelagt brillene i barnehagen, må vi betale nye?

Les mer

AFP? Info

Er det den ansatte eller vi som administrasjon som søker AFP? Er det andre steder den ansatte bør gi melding? Hvor lang tid i forveien bør man søke? Er det noe man bør legge ved en søknad?

Les mer

Forskjell på ytelsespensjon og innskuddspensjon? Info
Hva er forskjellen på en innskuddspensjon og en ytelsespensjon?

Les mer

Oppsigelsestid på forsikring? Info
Hvor lang oppsigelsestid er det på forsikringene?  

Les mer

Mister de ansatte sine pensjonsrettigheter ved innmelding i PBL-A? Info

Nei, det vil de ikke gjøre. Dersom den eksisterende pensjonsavtalen er lik vår avtale, blir det bare flytting til annet selskap. Dersom det er en dårligere avtale enn vår, vil den pensjonen dere har i dag avsluttes, de ansatte får sine fripoliser og ny avtale etableres i PBL.

Les mer

Beregning av ansiennitet? Info

Er det riktig å la ansienniteten beregnes fra den datoen en ansatt begynner å jobbe?

Les mer

Tilstrekkelig bemanning? Info

Hva menes det når det står i barnehageloven at det skal være tilstrekkelig bemanning?

Les mer

Ringevikar som blir syk? Info

Når en ringevikar er satt opp til å jobbe på en bestemt dag blir syk, skal han ha lønn for denne dagen da? 

Les mer

Hva er tilretteleggingstilskudd? Info

Når nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter, kan IA bedrifter søke om tilretteleggingstilskudd.

Les mer

Omsorgstjeneste / arbeid i hjemmet og ansiennitet? Info

Har en ansatt krav på å få beregnet ansiennitet for å ha vært hjemme med barn?

Les mer

Ubunden tid og avspasering? Info

Hvordan skal pedagogene avspasere når de tar fri en hel dag. Skal de avspasere bare timene vakta varer f.eks 6 timer og 40 min eller skal en dag avspaseres med 7,5t som er inkludert ubunden arbeidstid?

Les mer

Ulønnet permisjon etter foreldrepermisjonen? Info

En arbeidstaker har foreldrepermisjon og skal etter planen komme tilbake i jobb 1. mai. Hun har etter to uker i jobb, søkt 1 års ulønnet foreldrepermisjon med virkning fra 1. juni. Har hun krav på slik ulønnet permisjon?  

Les mer

Krav til brannvernopplæring? Info

Er det noen forskrifter som sier noe om krav til opplæring i brannvernarbeid? 

Les mer

Ferie på helligdager? Info

En ansatt skal ha to ukers ferie i en periode hvor to av virkedagene er bevegelige helligdager. Hvor mange feriedager avvikles?

Les mer

Lønn for pedagogisk leder? Info

Vi har 3 avdelinger. En avdeling  1-3 år med 14 barn, og to avdelinger 3-6 år med 24 barn i hver.

Vi har 2 førskolelærere per avdeling hvor den ene har lederansvar (avdelingsleder).Hvilken lønnsstige skal jeg bruke for å beregne lønnen til disse.

Les mer

Barnas ferie? Info
Finnes det regler for hvor mye ferie et barn skal ha i løpet av året?

 

Les mer

Fristen for momskompensasjon? Info

Er det riktig at vi må ha regnskapene revidert innen 10. Februar for å få refundert utgående merverdiavgift?

Les mer

Sommerstengt barnehage? Info
I vår barnehage er det stengt fire uker i strekk og det gjør det vanskelig for foreldre å få barnepass i så mange uker på rad. Er dette egentlig lov?

Les mer

Lønn og fagbrev? Info
Kan jeg som arbeidsgiver godkjenne fagbrev for aktivitør som en stillingstype innunder kategori ”fagarbeider og barnepleier” i forhold til lønnsplasseringer i tariffen?

Les mer

Plikt til å avvikle ferie? Info

Har arbeidsgiver plikt til å påse at alle arbeidstakere avvikler sin ferie?

Les mer

Kan vi ta turpenger? Info

Kommunen har sendt ut brev med informasjon om at det ikke er tillatt å ta inn turpenger, stemmer det?

Les mer

Forlengelse av prøvetiden? Info

Jeg har en fast ansatt pedagogisk leder med et meget høyt sykefravær. Hun er i prøvetid. Jeg vil gjerne forlenge prøvetiden. Kan jeg det?

Les mer

Antall feriedager? Info

Hvor mange feriedager har arbeidstaker krav på?

Les mer

Retningslinjer for verneombud? Info

Finnes det noen retningslinjer for hva et verneombud skal jobbe med, utenom det å følge opp arbeidsmiljøloven?

Les mer

Trenger barnehagen verneombud? Info

Finnes det regler for når en arbeidsplass skal ha et verneombud?

Les mer

Hvordan fordeles regjeringens kompetansemidler? Info

Kompetansemidlene fra Kunnskapsdepartementet skal gå uavkortet til kompetansetiltak for de ansatte i barnehagene og styres av fylkesmennene.

Les mer