På pbl.no finner du råd og hjelp til deg som driver privat barnehage, samt informasjon om PBLs brede tilbud av produkter og tjenester. Innholdet på pbl.no er seksjonert etter tema. Bruk temaene i denne oversikten for å finne informasjonen du søker.

75 55 37 00

Rådgivning på nett

Foto:

Klargjøring vedrørende toåringer som flyttes til avdeling for store barn

Private Barnehagers Landsforbund mottar en del henvendelser om barn som flyttes over til avdeling for store barn fra årsskiftet, selv om barnet fortsatt bare er to år gammelt. Er denne type ordninger i tråd med gjeldende regelverk?

Av: Cathrine Berntsen     02.11.2011

I flere bestemmelser gitt i eller i medhold av barnehageloven foretas det et skille mellom barn over og barn under tre år. Aldersskillet har betydning for utmåling av driftstilskudd, krav til pedagogisk bemanning og krav til barnas lekeareal.

Tilskudd

Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. I forskrift om likeverdig behandling av kommunale og private barnehager, fremkommer det at kommunen skal fastsette tilskuddssatser til driftskostnader per heltidsplass. Satsene skal beregnes i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn over og under tre år fastsatt av departementet.

Forholdstallet sier noe om hvor mye en småbarnsplass koster i forhold til en storbarnsplass. En småbarnsplass utløser derfor rett til høyere tilskudd enn en storbarnsplass. Med småbarnsplass menes plass for barn under tre år. Med storbarnsplass menes barnehageplass for barn over tre år.

Etter forskriften regnes barn som under tre år til og med det kalenderåret de fyller tre år.

Pedagogisk bemanning og pedagognormen

Det foretas også et skille mellom barn over og under tre år når det gjelder krav til pedagogisk bemanning. I henhold til forskrift om pedagogisk bemanning, skal det være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år, og éen pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over 6 timer.

Etter dette regelverket anses et barn for å være tre år fra det året det fyller tre år.

Areal

Barnehageloven stiller krav til barnas fysiske omgivelser. I departementets merknader til barnehageloven § 10, gir departementet en veiledende nasjonal standard for areal. Også i denne sammenheng skilles det mellom barn over og under tre år, ved at veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag en tredel mer per barn under tre år.

Også i henhold til denne normen, regnes et barn for å være tre år fra det året barnet fyller tre år.

Konklusjon

Kjernen i problemsstillingen er altså at barn i tilskuddssammenheng regnes som småbarn hele det året barnet fyller tre år. Samtidig er barnet regnet som stort barn i henhold til barnehagelovens øvrige regler.

Dette betyr at barnehagen kan flytte barnet over til storbarnsavdeling , ta inn flere barn og samtidig motta det høyere tilskuddet hele året barnet fyller tre år.

Dette er verken ulovlig eller en omgåelse av regelverket.